Tjänster
Individuella samtal - Parsamtal - Föreläsning - Utbildning


Individuella samtal

Ett typiskt första möte

Vid det första mötet går vi igenom vad du söker hjälp för och gör en bedömning av vad som vore det mest hjälpsamma sättet att gå vidare på. Ibland har man som hjälpsökande en tydlig bild av vad problemet är, andra gånger upplever man detta svårare att formulera. Vi hjälps därför åt att kartlägga problemet tillsammans. Du får berätta om vad som pågår i ditt liv och att jag ställer frågor i den mån det behövs, för att få en tydligare bild. När bedömningen är klar, gör vi sedan tillsammans upp en plan för hur den fortsatta behandlingen ska se ut. Om problembilden är tydlig från start, kan det hända att vi påbörjar behandlingen redan vid första besöket. Om problemen är mer diffusa eller omfattande, kan det behövas lite mer tid för bedömning. Målet är dock att du alltid ska få med dig något från varje samtal, som kan ta dig vidare. Om det vid bedömningen skulle visa sig att du av någon anledning skulle ha bättre nytta av någon annan terapeutisk inriktning eller kompetens än vad jag kan erbjuda, ger jag dig rekommendation om vart du i så fall kan vända dig för fortsatt hjälp. Vanligtvis är samtalen 50 minuter långa, förutom vid EMDR-behandling då vanligtvis 90 minuter per behandlingstillfälle behövs.

Parsamtal

Vid parsamtal börjar vi också med bedömningssamtal. Ni kan läsa mer om upplägget under rubriken IBCT (infoga länk). Vanligtvis är parsamtalen 90 minuter.

Föreläsning

Föreläsningar erbjuds inom områdena psykisk hälsa, stresshantering, medveten närvaro, compassion, sömnsvårigheter, beteendeförändring, samt arbetsrehabilitering vid psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Utbildning

Kortare och längre utbildningsinsatser inom områdena psykisk hälsa, psykoterapeutisk behandling, kommunikation, samt arbetsrehabiliterande insatser vid psykisk ohälsa och långarig smärta erbjuds. Skräddarsys utifrån önskemål och behov.